Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Výpůjční řád lékařské knihovny


Registrace uživatelů

Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba na základě vyplněné přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů a u právnických osob dle výpisu z příslušné evidence a písemného pověření zástupce.

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 • příjmení, jméno, údaj o trvalém pobytu popřípadě adresa pro doručování, datum narození, číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele,
 • další doplňující údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, pracoviště, škola, další možná spojení na uživatele (telefon, fax, e-mail).

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.

Knihovna dále o uživateli vede:

 • údaje využívané pro statistické účely - vzdělání, profese, resp. student aj.
 • údaje o aktivitách uživatele - objednávky, výpůjčky, prolongace, upomínky aj.


Poskytované služby

Vypůjčení dokumentu

Výpůjční lhůta je stanovena na dobu 1 měsíce. Nežádá-li výpůjčku jiný uživatel, může být na požádání prodloužena. Dokument je možno půjčit z fondu knihovny po vyplnění a podepsání Výpůjční karty.

Knihovna je oprávněna stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Mimo knihovnu se nepůjčují dokumenty:

 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 • jestliže jsou potřebné k dennímu provozu knihovny

 • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv apod.)

 • vypůjčené z jiné knihovny a určené pouze presenčně

Před převzetím je čtenář povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit závady, ověřit si zápis závad na výpůjčním tiskopise. Neohlásí-li čtenář závady, zodpovídá za všechny závady při vrácení dokumentu. Převzetí je čtenář povinen potvrdit podpisem.

Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Knihovnice po vrácení dokumentu zkontroluje jeho stav, odepíše z výpůjční karty a zařadí zpět do knihovny.

Meziknihovní služby

Jestliže není dokument ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR. Výpůjčka se uskuteční na podkladě předem zadané Žádanky meziknihovní bibliograficko-informační služby. Jestliže je dokument v jiné knihovně určen pouze k presenčnímu studiu nelze jej vypůjčit. Je-li požadovaný dokument nedostupný, může si jej čtenář rezervovat.

Cirkulační služby

Knihovna může půjčovat i jednotlivá čísla časopisů mimo budovu jiným knihovnám a institucím cirkulační službou na základě podmínek, které stanovuje individuální smlouva.

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, kterému byla kopie zhotovena, musí s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona.

Knihovna má právo odmítnout zhotovení kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Rešeršní služby

Knihovna na požádání zpracuje nebo zprostředkuje informace, fakta na zadaný problém v určitém časovém a jazykovém vymezení (čeština, slovenština, ruština, němčina, angličtina, francouzština, event. jiné).


Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Ztráta nebo poškození dokumentu

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu titulu a do vypršení výpůjční lhůty, nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený titul nebo za jeho poškození.

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.).

Při poškození, zničení nebo ztrátě se požaduje:

 • náhrada škody uvedením do předešlého stavu

 • obstarání náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě

 • tentýž dokument v jiném vydání

 • jiný dokument

 • finanční náhrada

Do vyřešení ztráty, náhrady škody a uhrazení všech pohledávek může knihovna pozastavit uživateli veškeré služby.