Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Regulační poplatky

Nemocnice Boskovice s.r.o. je, jako každý jiný poskytovatel zdravotních služeb, povinna vybírat zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, stanovené regulační poplatky. 

 

Od 1. ledna 2015 se hradí pouze regulační poplatek ve výši 90,- Kč  za využití lékařské či ústavní pohotovostní služby.

 

Pacienti nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost tento poplatek zaplatit, pokud se týká služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

O povinnosti hradit regulační poplatek rozhoduje lékař během návštěvy v ordinaci. Poplatek za vyšetření se vybírá v hotovosti přímo v ambulanci. Sestra příslušné ambulance je povinna vždy vystavit doklad o zaplacení. V ojedinělých případech  může pacient požádat o vystavení dokladu pro bezhotovostní platbu (fakturu, složenku).

 

 

Osoby osvobozené od úhrady všech poplatků

 1. jde-li o pojištěnce umístěné
  1. v dětských domovech,
  2. ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  3. k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
  4. na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  5. nebo děti svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby

 

 1. jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením o dávce v hmotné nouzi vydaným pověřeným obecním úřadem. Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi, jsou:

a) příspěvek na živobytí

b) doplatek na bydlení 

c) mimořádná okamžitá pomoc

 

 1. jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle zákona o sociálních službách poskytovány pobytové sociální služby a který prokáže, že zůstatek jeho příjmu, po úhradě za ubytování a stravu, je  méně než 800,- Kč nebo nemá žádný příjem. Tuto skutečnost pojištěnec prokazuje potvrzením ne starším 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb