Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta


Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno poskytnout širší informace o zdravotním stavu a léčbě, a postup, jakým oprávněné osoby mohou práva na informace o zdravotním stavu pacienta v Nemocnice Boskovice s.r.o. uplatňovat.

Právní ustanovení

Pacient má právo:

  1. být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník.
  2. na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.
  3. nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v bodě 2. V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.
  4. na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v bodě 2.; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.
  5. určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva podle bodů 3. a 4. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.


Osoba blízká pacientu má právo:

  1. na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to tehdy, pokud jí pacient tato práva určil.
  2. na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu.
  3. na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), pokud předtím pacient nevyslovil zákaz s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu.


V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz podávání informací o své osobě, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pouze tehdy, je-li to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro tuto ochranu. Osoba určená pacientem má taková práva, která určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.


Podání žádosti o zdravotnickou dokumentaci

Žádost lze podat ústně pouze v případě právě probíhající hospitalizace pacienta, v ostatních případech je nutné podat žádost písemně. V případě hospitalizace můžete svou žádost přednést přímo na oddělení. Písemnou žádost je nutné podat v pracovní dny na klientském centru.

Podáte-li svou žádost ústně nebo písemnou žádost doručíte osobně, můžete být v případě pochybností zdravotnických pracovníků o Vaší totožnosti vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu). Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom zabránili možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě. Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou. To můžete doložit buď originálem či kopií rodného listu Vašeho nebo rodného listu pacienta, popřípadě čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacientovi.

Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.
Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí po úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta) po uhrazení nákladů spojených s jejich pořízením a doručením. Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

Adresa pro doručení:

Nemocnice Boskovice s.r.o.
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice

 

Formulář k vyplnění žádosti zde.