Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Úvod

Nemocnice Boskovice s.r.o., správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat pacienty, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat pacienty na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Pod pojmem „pacient“ se v tomto dokumentu rozumí každý subjekt údajů (fyzická osoba, jíž se údaje týkají), která vstupuje do prostor nemocnice, popř. která komunikuje s příslušnými pracovníky nemocnice v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

 

2. Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Nemocnice Boskovice s.r.o

Otakara Kubína 179 
680 01 Boskovice

   

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:                                            

Mgr. Kateřina Vorlická

tel.: 516 491 133, 724 696 009

e-mail: poverenec@nembce.cz

 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. Správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h), případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v oblasti poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace, kdy pro zpracování není nutný souhlas pacienta. Účely, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

Tyto povinnosti nemocnici vyplývají z následujících právních předpisů v platném znění:

 

Subjekt údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou pacienti správce. Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje zesnulých osob.

 

Kategorie dotčených osobních údajů

Nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů (jako součást zdravotnické dokumentace):

 

Zdroje osobních údajů

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Předávání osobních údajů do zahraničí

V rámci Evropského hospodářského prostoru platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Nemocnice provozuje kamerový systém. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR na ochranu majetku nemocnice:

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Na vstupech do prostor Nemocnice jsou umístěny informační štítky s nápisem „Areál nemocnice Boskovice je monitorován kamerovým systémem se záznamem“ s piktogramem kamery. Při vstupu osob do zorného pole kamery dochází ke zpracování osobních údajů formou kamerového záznamu, a to bez zvuku. Kamery pracují v nepřetržitém režimu. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány pouze po dobu 7 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna), nemocnice je sama nezveřejňuje.

 

Doba uložení osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace zpracovává Nemocnice pouze ty osobní údaje, které potřebuje pro daný účel. Jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu k zajištění zájmů subjektu údajů, ochrany jeho práv či práv na ochranu zájmů Nemocnice. Osobní údaje jsou nejčastěji součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

3. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo požadujete jen omezení jejich použití;
  3. nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  1. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo
  2. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 

 

4. Způsob uplatnění vašich práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

 

Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:

 

Poučení

Na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb má nemocnice právo znát Vaše osobní údaje. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí bude znamenat, že Vám nemocnice nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či k přímému ohrožení života.

 

Hledat na webu