Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Anesteziologicko-resuscitační oddělení v nově vybudovaných prostorách

Dnešním otevřením Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) v nově vybudovaných prostorách se boskovická nemocnice vrátila tam, kam patřila v 90. letech 20. století, a to na celorepublikovou špičku akutní resuscitační péče.  

Doba plyne takovým způsobem, že ARO které je více než dvacet let staré, je především stavebně zastaralé. Změna byla nutná. Dneska přibývá závažnějších stavů, které jsou medicínsky řešitelné a lékaři k léčení potřebují určitý komfort. Výrazným způsobem přibývá přístrojové techniky, která je mnohem náročnější na prostor.

V současné době je trendem v nemocnicích okresního typu, což je i naše nemocnice, vytvářet komplexy intenzivních péčí kde pacient je umísťován na lůžko ne podle diagnózy, která patří tomu kterému oboru, ale podle závažnosti jeho zdravotního stavu. Jde tedy o to, aby mezi sebou jednotlivé odbornosti spolupracovaly a lékaři tak vytvořili co možná nejlepší podmínky pro léčbu pacienta.

Vybudováním ARO v nových prostorách jsme tak vytvořili komplex akutní medicíny, kde se v jednom prostoru nachází oddělení ARO, pod ním Multioborová jednotka intenzivní péče (MJIP) a k těmto stanicím přiléhá komplex centrálních operačních sálů.

Lidé se často ptají, proč se ARO stěhovalo ze suterénu do čtvrtého patra nemocnice. V době jeho budování před více než 20 lety byl trend je umisťovat vždy v suterénech nebo přízemí, aby byla umožněna nejkratší cesta pro transport pacientů ze sanitek. Dnes je doba úplně jiná. Díky moderním technologiím máme k dispozici mobilní plicní ventilátory, monitory a další bezdrátová zařízení, takže jsme schopni s pacientem pojíždět bez zvýšeného rizika kamkoliv po nemocnici. ARO se dnes často buduje v horních patrech, kde jsou na střeše heliporty. Obrovskou výhodou pro nás bude i to, že budeme v těsné blízkosti operačních sálů.

Nové oddělení ARO bude mít pět lůžek pro třetí – nejvyšší stupeň intenzivní péče, 3 lůžka pro druhý – vyšší stupeň intenzivní péče a 1 lůžko pro první – nižší stupeň intenzivní péče. Důležité je říci, že česká legislativa nerozeznává intenzivní péči v jednotlivých oborech, ale jen výše zmíněné tři stupně.

Co si představit pod třemi stupni intenzivní péče. V nejvyšším stupni se jedná o pacienty v kritickém stavu, kdy jim selhávají základní životní funkce. Jsou to například pacienti s dechovou nedostatečností vyžadující umělou plicní ventilaci, se srdečním selháním, cévní mozkové příhody s bezvědomím, stavy po kardiopulmonální resuscitaci, těžké úrazy, stavy po náročných a komplikovaných operačních výkonech, těžké infekce, otravy a další. Druhý stupeň jsou pacienti, u kterých je důležitý monitoring základních životních funkcí a předpokládá se, že by některá z nich mohla začít selhávat. Proto je důležité pacienta monitorovat a včasně léčit tak, aby k těmto selháváním nedošlo. Nejnižší stupeň, to jsou pacienti většinou po operačních výkonech, kdy je potřebujeme den nebo dva sledovat tak, abychom měli jistotu, že všechno proběhlo v pořádku a mohli být přeloženi na standardní oddělení.

U pacientů se selháváním dýchání jsou využívány výkonné ventilační systémy s nejmodernějšími celosvětovými parametry, základní životní funkce jsou sledovány pomocí modulárních monitorů s možností archivace i tisku dat, velkým pomocníkem proti vzniku proleženin u pacientů v kritických stavech jsou počítačem řízené tzv. antidekubitální matrace. Nemalou výhodou je i možnost uskutečňování kontinuální hemodialýzy při selhávání ledvin.

Vybudováním nového ARO je zachován celkový počet intenzivních lůžek v boskovické nemocnici. Celkem máme jednadvacet lůžek, devět jich bude na ARO a dvanáct na MJIP. Vzniknou tak dvě vysoce moderní stanice intenzivní péče. To bude mít jednak obrovský medicínský profit pro pacienta, ale na druhé straně také ekonomický přínos pro nemocnici. Bude prováděna správná identifikace hospitalizace pacienta, správné intenzivní léčení a zbytečně se nebude prodlužovat jeho ošetřovací doba. Současný model úhrad od ZP nás vede k tomu, abychom pacienta léčili aktivně a efektivně, čímž se zkrátí i doba jeho pobytu na lůžku. Obrovským plusem je i multioborová spolupráce, která se týká i středního zdravotnického personálu.

Ročně projde oddělením více jak 150 pacientů. Více jak polovina jsou překlady z ostatních lůžkových oddělení nemocnice, asi 35% příjmů je z terénu a 15% z ostatních zdravotnických zařízení.

Oddělení bude plnit úkoly v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny pro spádovou oblast okresu Blansko, tedy pro cca 110 000 obyvatel. Je akreditované pro obor specializačního vzdělávání „Anesteziologie a intenzivní medicína“, čímž umožňuje odborné i metodické doškolování lékařů i sester nejenom z naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení.

Oddělení dále zajišťuje anestezie pro operace, diagnostické výkony a některé výkony léčebné, pooperační léčbu bolesti, po 24 hodin denně nabízí rodičkám na porodním oddělení "bezbolestný porod" v tzv. epidurální analgezii. Veškerá anesteziologická péče je v nemocnici zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin denně.

Co říci na závěr? V dnešní době se žádná nemocnice s operačními obory neobejde bez pracovníků anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Jestliže člověk v nemocnici bojuje o život, vždy je u toho anesteziolog, který se snaží o to, aby i ten nejkritičtější stav pacienta byl úspěšně zvládnut, a aby těch "smutných" konců bylo co nejméně.

 

v Boskovicích 12.12.2016 MUDr. Vladimír Zemánek

primář ARO

náměstek pro LPP

 

Základní údaje o projektu

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MZ bylo vydáno: 29. 02. 2016

Dotace byla přiznána ve výši: 23.980 tis. Kč

Spoluúčast města: 6.699 tis. Kč

Celková cena díla: 30.679 tis. Kč včetně DPH

Průběh stavby a jiné:

 • Smlouva o dílo podepsaná dne: 07. 03. 2016

 • Předání staveniště generálnímu dodavateli stavby spol. Stavkom s.r.o. dne: 14. 03. 2016.

 • Doba výstavby dle SOD činila 240dní.

 • Termín předání stavby městu Boskovice 08. 11. 2016, tedy přesně na den dle SOD bez prodlení.

 • Závěrečná prohlídka stavby za účasti stavebního úřadu a dotčených orgánů dne: 15. 11. 2016

 • Vydání kolaudačního souhlasu dne: 18. 11. 2016

 • Nové ARO začne fungovat v lednu 2017.

 • Za celou dobu výstavby se nevyskytly zásadní technické a jiné komplikace, ze kterých by vyplynuly dodatky k SOD, ať z důvodu financování nebo termínu plnění !!!

 • Je na místě vyzdvihnout propracovanost přípravné fáze pro zpracování projektové dokumentace, kterou realizovala spol. Medicoprojekt s.r.o. Brno, a jasné technické zadání ze strany technického úseku NB s konkrétními požadavky profesí na budoucí provoz celého oddělení.

 • Profesionální vedení stavby ze strany technického dozoru stavebníka firmou Investinženýring a.s. Brno.

 • Celkově velmi dobrá úroveň spolupráce a komunikace všech zúčastněných v průběhu celé doby výstavby.

 

Zpracovali: Lubomír Moráň a Lucie Kolářová

V Boskovicích dne: 08. 12. 2016