Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Historie nemocnice

Pro mnohé z nás je neodmyslitelnou součástí Boskovic místní nemocnice. A to tím spíš, že převážná část obyvatel města i celého okresu právě zde poprvé spatřila světlo světa.

Boskovice si svoji nemocnici musely tvrdě vybojovat, vyvzdorovat a chtělo by se říci i vyčekat v dlouhé řadě těch, kteří usilovali o zařízení podobného typu.

Od myšlenky o zřízení veřejné okresní nemocnice až po její otevření, uplynulo neskutečných třicet let.

Stejně jako v minulosti, i počátkem 20. století se Boskovicím nedostávalo nemocničních lůžek a nemocniční péče byla často závislá na provizorním řešení. Tento neutěšený stav vedl roku 1930, při příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, zvláštní komisi, zřízenou za účelem jednotných oslav, k usnesení, „...aby zřízen byl fond pro vybudování veřejné okresní nemocnice pro politický okres boskovický …“ Občané byli vyzýváni, aby spravedlivě posoudili a ocenili velikost úkolu, jenž má být proveden v zájmu a prospěchu všech a finančně přispěli k provedení tohoto díla. Výzva se setkala s neobyčejným pochopením.

Již v následujících letech se však stavba nemocnice začala nepříjemně komplikovat. Boskovice nebyly zdaleka jediným městem, které usilovalo o vybudování zdravotnického zařízení. Do plánu výstavby nových nemocnic, který zpracoval Zemský výbor Moravskoslezský, však nebyly zahrnuty.

I přesto Boskovice ve své snaze neustávaly a městská rada se snažila alespoň dosáhnout takzvaného „zveřejnění“ stávající městské nemocnice, hledala podporu pro stavbu nové nemocnice kdekoli to bylo možné. Výsledky neutuchajícího úsilí na sebe nedaly dlouho čekat.

Okresní zastupitelstvo v Boskovicích se na své schůzi dne 22. dubna 1938 usneslo zřídit okresní nemocnici v Boskovicích a za tímto účelem uložilo okresnímu výboru podniknout urychleně patřičné kroky. Náklady na vybudování nemocnice měly být zařazeny do okresního rozpočtu a uhrazeny výpůjčkou a subvencemi. V návaznosti na to byla městská rada požádána o návrh vhodných lokalit, na kterých by k výstavbě mohlo dojít, což se ukázalo rovněž jako komplikace.

I když v průběhu druhé světové války a především na jejím konci nemocniční zařízení okresního formátu Boskovicím a přilehlému okolí zoufale scházelo, výstavba se neustále odkládala. I přes různé peripetie dochází v září 1945 k zásadnímu rozhodnutí Zemského národního výboru v Brně, který se usnesl dát souhlas k vybudování nové okresní veřejné nemocnice v Boskovicích. Pro novostavbu byla plánována okresní nemocnice II. stupně o 400 lůžkách.

Pro rok 1948 však stavba nebyla z rozhodnutí ministerstva techniky i ministerstva zdravotnictví zařazena do pětiletého plánu, což bylo zdrcující. To prakticky znamenalo, okamžité zastavení jakékoli dosavadní pracovní činnosti, a to jak na stavbě samé, tak i na rozpracovaných projektech. Protože navíc ministerstvo zdravotnictví neočekávaně vyhlásilo, že nemocnice má být vybudována podle směrnic Společenstva československých nemocnic v Praze jako blokový typ, nařídil zemský výbor vypracovat nové plány.

Vypjatá atmosféra vyvolala neobvyklou aktivitu obcí, které neváhaly intervenovat nejen u okresního národního výboru, ale formou rezoluce i na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu techniky a samozřejmě i na zemském úřadě.

Cesta k vystavění nemocnice ještě zdaleka nebyla u konce. Čím více a intenzivněji krajský úřad chápal nutnost a potřebnost zdravotnického zařízení, tím častěji vznikaly nové a nové komise se stále se měnícími předsedy a členy, tím dále a dále se termín výstavby odsunoval.

Jako pozitivní lze hodnotit, že ministerstvo zdravotnictví došlo k závěru, že v Boskovicích je třeba vybudovat minimálně nemocnici II. typu, tedy nemocnici okresní se 400 lůžky. V úvahu přicházela dokonce i nemocnice oblastní s 800 lůžky (za předpokladu, že nemocnice bude svojí dosažitelností zasahovat i do východočeského kraje a „zastíní“ tak nemocnici ve Svitavách).

Z výhledového plánu rady krajského úřadu z roku 1951 vyplývalo, že se stavbou nemocnice v Boskovicích by mělo být započato roku 1953, naopak se stavbou nemocnice Blansko o rok dříve. Avšak již o dva týdny později rada Krajského národního výboru v Brně pozměnila své usnesení z dubna 1951 stran výhledového plánu staveb pro nadlimitní investice v odvětví zdravotnictví v tom smyslu, že započetí novostavby státní okresní nemocnice v Boskovicích, navrhované původně na rok 1953, přesunula k 1. lednu 1952 a zahájení novostavby státní okresní nemocnice v Blansku stanovila na 1. 1. 1953. Stalo se tak na základě zjištění o diametrálně rozdílné připravenosti stavenišť.

Nakonec byla stavba zahájena až v březnu 1954, dokončení bylo plánováno na 1. čtvrtletí 1958 a uvedení do provozu ve 2. čtvrtletí 1958.

Slavnostní otevření nemocnice se odehrálo 26. října 1958, tedy přesně třicet let poté, co okresní zastupitelstvo schválilo založení fondu pro stavbu nemocnice.

Poliklinika byla dána do provozu 15. prosince 1958. Jednotlivá lůžková oddělení byla zprovozněna postupně, v době od 17. prosince do 31. prosince 1958.

Okresní nemocnice s poliklinikou byla ve své době moderním zdravotnickým zařízením s 350 lůžky, ordinacemi odborných lékařů, ambulantními odděleními, včetně zubního, okresní transfuzní stanicí, registraturou a administrativní budovou OÚNZ.

Budovy lůžkového traktu a polikliniky byly spojeny v jeden celek spojovacím krčkem, ve kterém se nacházel centrální rentgen, centrální laboratoře, chirurgický trakt a gynekologické oddělení. Současně s nemocnicí byla postavena i hygienicko-epidemiologická stanice, prosektura, samostatná lékárna, garáže pro sanitní vozy a trafostanice.

Mezi pozvanými hosty, kteří se zúčastnili slavnostního otevření, byl mimo jiné ministr zdravotnictví Dr. Josef Plojhar, ředitel OÚNZ MUDr. Emanuel Nečas a samozřejmě i lékaři, MUDr. Boleslav Zbytovský - primář dětského oddělení, MUDr. Josef Vrbecký - primář ortopedického oddělení, MUDr. Bohuslav Handl - primář chirurgického oddělení, MUDr. Miloš Slonek - primář gynekologického oddělení, MUDr. Jaroslav Špička -primář vnitřního oddělení, vrchní sestra Eleonora Patzeltová a mnozí další.

Kapacita 5 lůžkových oddělení (interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské) činila 350 lůžek. Největšího rozsahu z hlediska lůžkového fondu dosáhla nemocnice v roce 1978, kdy se zvýšil jejich počet na 386. V následujících letech vlivem změn koncepce zdravotní péče se počet lůžek již jen snižoval, a to v roce 1998 na 330 a v následujících letech postupně až na 269 v roce 2006. V současné době nemocnice disponuje 272 lůžky.

Během své existence prošla nemocnice řadou rekonstrukcí, stavebních úprav i změn v oblasti poskytované zdravotní péče. Vždy však splňovala požadavky na nemocnici okresního typu a toto postavení zaujímala. Nejvýznamnější byla přístavba jižního křídla, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1996.

I. Lůžková část

 • Interní oddělení bylo otevřeno v roce 1958. Z původních 80 lůžek se lůžkový fond rozšířil na 98 lůžek v roce 1962 a 101 lůžek v roce 1975. V roce 1972 byla otevřena koronární jednotka s 5 monitorovanými lůžky a 10 lůžky intermediální péče, která znamenala velký posun v oblasti poskytované péče. Tato se v roce 1997 přesunula do renovovaných prostor s novým technickým vybavením.
 • Chirurgické oddělení zahájilo provoz rovněž v roce 1958 na dvou standardních ošetřovacích jednotkách. Začátkem 90. let byla v rámci aseptického oddělení vybudována chirurgická jednotka intenzivní péče se 6 lůžky, která se po dokončení jižní přístavby nemocnice přestěhovala do vlastních prostor. Vzhledem ke stále rostoucí potřebě intenzivní péče a monitorace po operačních výkonech byl v červenci roku 2009 rozšířen na 12 a pracoviště se přestěhovalo do nových moderních prostor.
 • Dětské oddělení bylo uvedeno do provozu v roce 1958. Původní počet lůžek 72 byl postupně redukován na 56 a dále až na nynějších 41 lůžek. V 90. letech byla dispozičně vyřešena možnost hospitalizace doprovázejících rodinných příslušníků, pro ně je určeno 8 lůžek. V roce 1995 byla vybudována jednotka intermediární péče pro novorozence jako součást novorozeneckého oddělení, v roce 1996 jednotka intenzivní péče nižšího stupně pro děti 0 - 18 let.
 • Gynekologicko-porodnické oddělení pracuje od roku 1958. Původní počet lůžek (72) se snížil na 47, z toho 18 porodnických. Pracoviště jako jedno z prvních od roku 1994 provádí diagnostické i léčebné laparoskopické operace. V témže roce byla zahájena a úspěšně dokončena komplexní přestavba gynekologických operačních a porodních sálů, což umožňuje poskytnutí nadstandardních služeb a progresivních metod při porodu. Na porodnickém oddělení je uplatňován systém rooming-in. V období 2007-2009 byla provozována gynekologická jednotka intenzivní péče.
 • Ortopedické oddělení pracuje rovněž od zahájení provozu od roku 1958. Původní lůžková kapacita 47 lůžek se během let snížila na stávajících 27 lůžek. V roce 1994 byla zavedena laparoskopická diagnostika onemocnění kloubů, o 2 roky později se operativa rozšířila o totální endoprotézu kyčelních i kolenních kloubů.
 • Činnost anesteziologů v nemocnici byla zahájena 1. 1. 1964 vytvořením funkce ústavního anesteziologa. Dne 1. srpna 1969 bylo zřízeno nelůžkové oddělení. Lůžkové ARO bylo otevřeno v prostorách hirurgických operačních sálů v roce 1974. Od roku 1978 začalo plně fungovat jako samostatné 5 lůžkové oddělení. V roce 1994 se oddělení přestěhovalo do samostatných prostor v nové jižní přístavbě nemocnice. Maxima, tj. 7 lůžek, dosáhlo v roce 1999. V letech 1986 – 1996, před zahájením činnosti záchranné služby a následně integrovaného záchranného systému, pracovníci vyjížděli ve vybavených sanitních vozech do terénu v rámci RZP a RLP.
 • V období 1. 7. 2000 - 0. 7. 2006 nemocnice provozovala neurologické lůžkové oddělení, jehož součástí byla také JIP. Disponovalo celkem 30 lůžky, z toho 4 JIP.
 • Bezesporu nejmladším oddělením je oddělení tvořené dvěma stanicemi - ONLP (Oddělení následné lůžkové péče) a DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), které jsou umístěny v přízemí v prostorách bývalé interní JIP. ONLP zahájilo provoz dne 09.02.2015 s 12lůžky a DIOP zahájil provoz dne 01.01.2016 s 5lůžky.

II. Komplement

 • Jednotlivé komplementární provozy byly otevírány a rozvíjeny následně po otevření lůžkové části. V současnosti společné vyšetřovací a léčebné složky nemocnice poskytují odborné služby pro všechny ambulantní a lůžkové provozy nemocnice i pro ostatní nestátní zdravotnická zařízení v regionu.
 • Biochemické oddělení bylo otevřeno v roce 1958. Provádělo pouze základní biochemické vyšetření a to až do roku 1971, kdy byl obor uznán samostatným. V 90. letech se laboratoř přestěhovala do nových prostor a začala více využívat ke své práci moderní přístrojovou a výpočetní techniku a díky tomu se rozšířilo spektrum služeb.
 • Radiodiagnostické oddělení pracuje od roku 1959. V počátcích zahájení činnosti základ tvořily 2 vyšetřovací místnosti a řada detašovaných pracovišť. Rozvoj diagnostických možností a rozsah požadavků z hlediska radiační ochrany si vyžádal rozsáhlé rekonstrukce v letech 1978 - 80 a v letech 1995 - 96. Výrazné rozšíření RTG diagnostiky znamenalo zřízení CT pracoviště v roce 2000 a úplná digitalizace pracoviště včetně PACS v roce 2009 v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. .
 • Mikrobiologické oddělení, zajišťující služby pro celý okres, začalo pracovat v roce 1960. Součástí oddělení je antibiotické středisko.
 • Hematologicko -transfúzní oddělení pracuje od roku 1960. V roce 1977 bylo zrekonstruováno a byla zahájena činnost hematologické ambulance. Od roku 1994 pracuje v samostatných prostorách v jižní přístavbě nemocnice. Součástí oddělení je i krevní banka.
 • Patologicko-anatomické oddělení bylo zřízeno v roce 1966. V počátcích zajišťovalo služby na úseku prosektury, kde se vykonávají bezpečnostní pitvy zemřelých. V následujících letech se oddělení rozšířilo o úsek bioptický (1967) a cytologický (1977).
 • Rehabilitační oddělení bylo uvedeno do provozu v roce 1960. Po dobu své činnosti prošlo pouze drobnými stavebními úpravami zejména v letech 1985-1986.
 • Centralizace sterilizačních služeb si vyžádala vybudování nového moderního pracoviště Centrální sterilizace. K jeho otevření došlo v roce 2002. V souladu s požadavky na centralizaci, racionalizaci a specializaci práce dodává sterilní materiál pro celou nemocnici i řadu zájemců z řad privátních lékařů.
 • V roce 1996 došlo k přestavbě operačních sálu gynekologicko-porodnického oddělení. Operační sály chirurgie a ortopedie byly zmodernizovány a kompletně rekonstruovány v roce 2002.

III. Ambulance

 • Po otevření nemocnice v roce 1958 se rychle rozšiřovaly ambulantní služby. V poliklinice vznikly ambulance praktických i odborných lékařů včetně lékařů zubních s dobře vybavenou protetickou laboratoří. Jejich výhodou byla návaznost na vyšetřovací složky a lůžkovou část. Podstatné změny v nabídce ambulantních služeb znamenala 90. léta a možnost privatizace, od jejího počátku jsou některé ordinace pronajímány.
 • Po delimitaci OUNZ Blansko v roce 1992 přešla nemocnice do správy Města Boskovice, které v roce 1995 převzalo také majetek. V roce 1996 začala nemocnici provozovat společnost Brumeda s.r.o., následně IN Boskovice a.s. a to až do roku 2006., kdy za účelem provozování nemocnice byla zřízena Nemocnice Boskovice s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je Město Boskovice.
 • Nedílnou součástí celého zdravotnického zařízení jsou pomocné provozy, které se nepřímo podílí na kvalitě poskytování zdravotnických služeb. Nemocnice má vlastní kuchyň, prádelnu, kotelnu, čistírnu odpadních vod, zabezpečuje úklid a údržbu.
 • Rekonstrukce stravovacího provozu byla provedena na podzim roku 2003, kdy došlo k obnově a modernizaci vybavení i prostor pro přípravu stravy a její distribuci tabletovým systémem finesa, který nemocnice používá již od roku 1974 jako první v republice. Dietní systém, skladové hospodářství, evidence spotřeby jídel na lůžkových odděleních i jídelna zaměstnanců jsou od roku 2008 zastřešeny softwarem fy HICOMP – IS SASP. Objednání pacientské stravy je navázáno automaticky na klinicky systém.
 • Dalším významným krokem v roce 2007 bylo kompletní zasíťování všech provozů, což činí 212 stanic. V současné době je provozován modulový klinický informační systém firmy SMS.
 • Modul Clinicom – CareCentre slouží pro lůžková oddělení a ambulance. Umožňuje propojení se všemi komplementárními moduly (LIS, RIS, PAT, MIKRO, MEDIX), vyúčtování péče zdravotním pojišťovnám včetně DRG (centrální pojišťovna) a dále objednávání pacientské stavy (SASP), objednávání léků (LEKIS – satelit) a přenos grafických výstupů provedených vyšetření zejména z RDG pracoviště (PACS). Pro evidenci dárců krve je užíván softwer HEMO, který rovněž komunikuje s lůžkovými i ambulantními provozy.
 • Účetní systém a personalistika je zpracovávána v systému VEMA.
 • Nadstavbou na NIS Manažerská nadstavba (DSS). Tuto nadstavbu má k dispozici vedení nemocnice a může tak sledovat bilanci jednotlivých oddělení.
 • Nemocnice byla budována jako nemocnice základního typu. Předností poskytované zdravotní péče je komplexnost základních oborů a tím určitá celistvost péče pro nemocné v jednom místě v návaznosti na specializovaná pracoviště.
 • V červenci 2008 získala certifikát systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
 • Současným provozovatelem nemocnice je od 1.4.2006 Nemocnice Boskovice s.r.o., jejímž zřizovatelem je Město Boskovice.
 • Nemocnice má 6 lůžkových oddělení a síť odborných ambulancí. Obě klinické složky využívají služeb rozsáhlého komplementu. Lůžkový fond tvoří 272 lůžek, ambulantní provoz zajišťuje síť odborných ambulancí a poraden, další služby poskytuje 9 komplementárních pracovišť.