Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Historie

Pro mnohé z nás je neodmyslitelnou součástí Boskovic místní nemocnice. A to tím spíš, že převážná část obyvatel města i celého okresu právě zde poprvé spatřila světlo světa.

Boskovice si svoji nemocnici musely tvrdě vybojovat, vyvzdorovat a chtělo by se říci i vyčekat v dlouhé řadě těch, kteří usilovali o zařízení podobného typu.

Od myšlenky o zřízení veřejné okresní nemocnice až po její otevření, uplynulo neskutečných třicet let.

 

Stejně jako v minulosti, i počátkem 20. století se Boskovicím nedostávalo nemocničních lůžek a nemocniční péče byla často závislá na provizorním řešení. Tento neutěšený stav vedl roku 1930, při příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, zvláštní komisi, zřízenou za účelem jednotných oslav, k usnesení, „...aby zřízen byl fond pro vybudování veřejné okresní nemocnice pro politický okres boskovický …“ Občané byli vyzýváni, aby spravedlivě posoudili a ocenili velikost úkolu, jenž má být proveden v zájmu a prospěchu všech a finančně přispěli k provedení tohoto díla. Výzva se setkala s neobyčejným pochopením.

 

Již v následujících letech se však stavba nemocnice začala nepříjemně komplikovat. Boskovice nebyly zdaleka jediným městem, které usilovalo o vybudování zdravotnického zařízení. Do plánu výstavby nových nemocnic, který zpracoval Zemský výbor Moravskoslezský, však nebyly zahrnuty.

 

I přesto Boskovice ve své snaze neustávaly a městská rada se snažila alespoň dosáhnout takzvaného „zveřejnění“ stávající městské nemocnice, hledala podporu pro stavbu nové nemocnice kdekoli to bylo možné. Výsledky neutuchajícího úsilí na sebe nedaly dlouho čekat.

 

Okresní zastupitelstvo v Boskovicích se na své schůzi dne 22. dubna 1938 usneslo zřídit okresní nemocnici v Boskovicích a za tímto účelem uložilo okresnímu výboru podniknout urychleně patřičné kroky. Náklady na vybudování nemocnice měly být zařazeny do okresního rozpočtu a uhrazeny výpůjčkou a subvencemi. V návaznosti na to byla městská rada požádána o návrh vhodných lokalit, na kterých by k výstavbě mohlo dojít, což se ukázalo rovněž jako komplikace.

 

I když v průběhu druhé světové války a především na jejím konci nemocniční zařízení okresního formátu Boskovicím a přilehlému okolí zoufale scházelo, výstavba se neustále odkládala. I přes různé peripetie dochází v září 1945 k zásadnímu rozhodnutí Zemského národního výboru v Brně, který se usnesl dát souhlas k vybudování nové okresní veřejné nemocnice v Boskovicích. Pro novostavbu byla plánována okresní nemocnice II. stupně o 400 lůžkách.

 

Pro rok 1948 však stavba nebyla z rozhodnutí ministerstva techniky i ministerstva zdravotnictví zařazena do pětiletého plánu, což bylo zdrcující. To prakticky znamenalo, okamžité zastavení jakékoli dosavadní pracovní činnosti, a to jak na stavbě samé, tak i na rozpracovaných projektech. Protože navíc ministerstvo zdravotnictví neočekávaně vyhlásilo, že nemocnice má být vybudována podle směrnic Společenstva československých nemocnic v Praze jako blokový typ, nařídil zemský výbor vypracovat nové plány.

 

Vypjatá atmosféra vyvolala neobvyklou aktivitu obcí, které neváhaly intervenovat nejen u okresního národního výboru, ale formou rezoluce i na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu techniky a samozřejmě i na zemském úřadě.

 

Cesta k vystavění nemocnice ještě zdaleka nebyla u konce. Čím více a intenzivněji krajský úřad chápal nutnost a potřebnost zdravotnického zařízení, tím častěji vznikaly nové a nové komise se stále se měnícími předsedy a členy, tím dále a dále se termín výstavby odsunoval.

 

Jako pozitivní lze hodnotit, že ministerstvo zdravotnictví došlo k závěru, že v Boskovicích je třeba vybudovat minimálně nemocnici II. typu, tedy nemocnici okresní se 400 lůžky. V úvahu přicházela dokonce i nemocnice oblastní s 800 lůžky (za předpokladu, že nemocnice bude svojí dosažitelností zasahovat i do východočeského kraje a „zastíní“ tak nemocnici ve Svitavách).

 

Z výhledového plánu rady krajského úřadu z roku 1951 vyplývalo, že se stavbou nemocnice v Boskovicích by mělo být započato roku 1953, naopak se stavbou nemocnice Blansko o rok dříve. Avšak již o dva týdny později rada Krajského národního výboru v Brně pozměnila své usnesení z dubna 1951 stran výhledového plánu staveb pro nadlimitní investice v odvětví zdravotnictví v tom smyslu, že započetí novostavby státní okresní nemocnice v Boskovicích, navrhované původně na rok 1953, přesunula k 1. lednu 1952 a zahájení novostavby státní okresní nemocnice v Blansku stanovila na 1. 1. 1953. Stalo se tak na základě zjištění o diametrálně rozdílné připravenosti stavenišť.

 

Nakonec byla stavba zahájena až v březnu 1954, dokončení bylo plánováno na 1. čtvrtletí 1958 a uvedení do provozu ve 2. čtvrtletí 1958.

 

Slavnostní otevření nemocnice se odehrálo 26. října 1958, tedy přesně třicet let poté, co okresní zastupitelstvo schválilo založení fondu pro stavbu nemocnice.

Poliklinika byla dána do provozu 15. prosince 1958. Jednotlivá lůžková oddělení byla zprovozněna postupně, v době od 17. prosince do 31. prosince 1958.

Okresní nemocnice s poliklinikou byla ve své době moderním zdravotnickým zařízením s 350 lůžky, ordinacemi odborných lékařů, ambulantními odděleními, včetně zubního, okresní transfuzní stanicí, registraturou a administrativní budovou OÚNZ.

Budovy lůžkového traktu a polikliniky byly spojeny v jeden celek spojovacím krčkem, ve kterém se nacházel centrální rentgen, centrální laboratoře, chirurgický trakt a gynekologické oddělení. Současně s nemocnicí byla postavena i hygienicko-epidemiologická stanice, prosektura, samostatná lékárna, garáže pro sanitní vozy a trafostanice.

Mezi pozvanými hosty, kteří se zúčastnili slavnostního otevření, byl mimo jiné ministr zdravotnictví Dr. Josef Plojhar, ředitel OÚNZ MUDr. Emanuel Nečas a samozřejmě i lékaři, MUDr. Boleslav Zbytovský - primář dětského oddělení, MUDr. Josef Vrbecký - primář ortopedického oddělení, MUDr. Bohuslav Handl - primář chirurgického oddělení, MUDr. Miloš Slonek - primář gynekologického oddělení, MUDr. Jaroslav Špička - primář vnitřního oddělení, vrchní sestra Eleonora Patzeltová a mnozí další.

 

Kapacita 5 lůžkových oddělení (interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské) činila 350 lůžek. Největšího rozsahu z hlediska lůžkového fondu dosáhla nemocnice v roce 1978, kdy se zvýšil jejich počet na 386. V následujících letech vlivem změn koncepce zdravotní péče se počet lůžek již jen snižoval, a to v roce 1998 na 330 a v následujících letech postupně až na 269 v roce 2006. V současné době nemocnice disponuje 272 lůžky.

 

Během své existence prošla nemocnice řadou rekonstrukcí, stavebních úprav i změn v oblasti poskytované zdravotní péče. Vždy však splňovala požadavky na nemocnici okresního typu a toto postavení zaujímala. Nejvýznamnější byla přístavba jižního křídla, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1996.

 

I. Lůžková část

 

II. Komplement

 

III. Ambulance

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost bude v sobotu 20.07.2024 v provozu v době od 08:00 do 16:00 hodin. V neděli 21.07.2024 platí klasická ordinační doba, a to od 08:00 do 20:00 hodin.

Mimo uvedenou ordinační dobu je k dispozici pohotovostní služba pro děti a dorost ve Fakultní Dětské nemocnici, Černopolní 9, s nepřetržitým provozem.

 

Děkujeme za pochopení.

Hledat na webu