Ambulance klinické logopedie

Cílem logopedické péče je dosažení maximálně možného obnovení narušené komunikační schopnosti a její využití v reálném životě.

 

Logopedická ambulance poskytuje akutní i následnou péči klientům všech věkových kategorií  (děti, mladiství, dospělí) s narušenou komunikační schopností a komplexní logopedickou péči, která zahrnuje poradenství, diagnostiku a terapii v oblasti narušené komunikační schopnosti.

 

Klinická logopedie nabízí všechny standardní diagnostické a terapeutické činnosti, jako jsou například diagnostika a terapie dětí s poruchou řeči, hlasu, s opožděným vývojem řeči, balbuties, s vývojovou dysfázií, dyslálií aj. Dále diagnostiku a terapii u pacientů po CMP, kraniotraumatech, mozkových atrofií i nespecifické poruchy komunikace u neurologických pacientů, včetně poruch polykání. Klinická logopedie úzce spolupracuje s interními obory,  pediatrií, neurologií, foniatrií aj.

Klinický logoped dochází na jednotlivá oddělení nemocnice, kde je jednotlivým klientům poskytována logopedická intervence např. po poranění mozku, cévní mozkové příhodě, poruchách polykání aj.

Logopedická péče je i nově poskytována v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice a to, jako detašované pracoviště Nemocnice Boskovice s.r.o., kde klinický logoped ordinuje jeden den v týdnu — každé úterý.

Rozsah a intenzita poskytované péče klinického logopeda je individuální.

 

Logopedickou péči lze zahájit na základě doporučení lékaře. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

Logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven na základě doporučení lékaře.

 

Kontakty:

516 491 233